ForumSitesi  

Geri git   ForumSitesi > Eğitim-Öğretim > Dersler > Muhasebe

Like Tree5Beğeniler
  • 1 Post By GÖLGE
  • 1 Post By yolcu
  • 2 Post By yolcu
  • 1 Post By TUNÇEZ

Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 02-15-2012, 11:15   #1
Üye
 
Join Date: 15-02-12
Member No: 65595
Posts: 0
Threads: 1
Thanks:
Thanked:
Standart Okul kantini muhasebe kaydı

Merhaba benim ön muhasebe ile ilgili bir ödevim var.Elimde okul kantinine alınan gıda,kırtasiye malzemeleri ve verilen pay senetleri var.Kantinden sağlanan kazanç bankaya yatırılmış benden bunları gelir gider defterine kaydetmem isteniyor .Pratiğim olmadığı için ne nereye yazılır karar veremedim yardımcı olursanız sevinirim
TUNÇEZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-15-2012, 11:44   #2
İyi oldu gelmediğin
 
GÖLGE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bulunduğu yer: Türkiye
Yaş: 30
Join Date: 08-10-06
Member No: 2
Posts: 15.015
Threads: 7705
Thanks:
Thanked:
Standart Cevap: Okul kantini muhasebe kaydı

Merhaba. Yolcu adminimiz konuyu görünce cevap yazacaktır.
TUNÇEZ bunu beğendi
GÖLGE isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-15-2012, 12:30   #3
Administrator
 
yolcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Yaş: 55
Join Date: 07-10-06
Member No: 3
Posts: 30.706
Threads: 25033
Thanks:
Thanked:
Standart Cevap: Okul kantini muhasebe kaydı

Öncelikle şunu söyleyim ki ............okul aile birliklerinin gelirleri içerisinde sayıldığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin 15. madde (b) fıkrasında gelirleri içerisinde (Okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirlerinden)görülmektedir.

Aynı Yönetmeliğin
Kiraya verme usulü
""Madde 17 - Resmî okullarda birlik; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde öncelikleişletmecilere kiralama usulü ile işlettirir veya işletebilir."" Hükmü yer almaktadır.

kendine ait işletmeleri işletir veya İşlettirir. Hükmüne istinaden

Kiraya verirse;

* Kararlarını yazacağı bir karar defteri,
* Evrakları kayıt etmek üzere gelen giden kayıt defteri,
* Gelir ve giderlerini kayıt edeceği bir işletme defteri ile de giderlerinin işletme defterinin sol tarafına tarih sırasına göre gider kayıt eder.

kira Gelirlerini ise işletme defterinin sağ sayfasına tarih sırasına göre gelir kayıt eder.

Gelir ve Gider tarafı arasındaki fark ise Okul aile birliğinin Banka ve kasa mevcudunu gösterir.

NOT: Okul aile birliği genelde banka hesabı üzerinden çalışır, Ancak, günlük tahsilatların günü birlik banka hesabı iüzerinden yapılmasının zorluğu göz önünde bulundurularak, tahsilatlar uygulamada 4 günde veya haftada bir bankaya yatırılması şeklinde de uyguulanmaktadır. Bunun için karar alınması doğru olacaktır.

yine aynı yönetmeliğin 5. Bölümünde yer alan 20. maddesi ile tutması gerekne evrak ve belgeler içerisinde

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tutulacak Defter, Dosya ve Belgeler
Tutulacak defter, dosya ve belgeler
Madde 20 – Yönetim kurulunca;
a) Genel kurul tutanak dosyası,
b) Yönetim kurulu karar defteri,
c) Gelen-giden evrak defteri,
d) Gelir-gider defteri,
e) Harcama belgelerinin yer aldığı dosya,
f) Yönetim kurulunca ihtiyaç duyulan diğer dosya ve kayıtlar,
g) Malî mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gelir makbuzu,
h) Malî mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gider makbuzu,
i) Kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi hâlinde oluşacak iktisadî işletmeler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen belgeler ve defterler
usulüne göre tutulur.
Tutulan defter, dosya ve belgeler okulda muhafaza edilir.

saymış.....Buradan şunu anlıyoruz kendisi bir işletme işletirse KURUMLAR VERGİSİNE Tabii ve kendi işletmez de kiraya vererek gelir elde ederse de bu durumda işletme defterine tabi olmaktadır.

Şayet işletmeleri kendisi çalıştırırsa Kurumlar vergisine tabi olmakta ve VUK. gereğince tutması gereken yasal defter ve belgeleri de tutmak zorundadır.

Bu durum Okul aile birlikleri için çok ağır bir yükümlülük olması ve mevzuatın karmaşık olması sebebi ile Okul aile birlikleri

** Ya işletmeleri kiraya vererek ağır mevzuattan kurtulmaya çalışmakta

veya

** Okul aile birliklerini de olaya karıştırmadan, okul yönetimi "Milli Eğitim İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği" Hükümleri çerçevesinde, Soyal Kulüp kurmak ve bu kulübe bağlı olarak işletmeleri çalıştırmak, bu işletmelerde öğrencileri görevlendirme ile çalıuştırmak sureti ile vergi mevzuatını geçmiş olmaktadırlar.

ŞAYET; okul aile birlikleri işletmeleri kendisi işletirse, KURUMLAR Vergisine Tabii olmakta olup, bunun sonucunda da kurumlar vergisi mükellefi işletmelerin tutması gereken ve Vergi Usul Kanunu'nun belirtilen yasal defterleri tutmak ve Tek düzen muhasebe sistemi içeisinde çalıştırılması gereken Muhasebe kayıtlarını da yapmak zorundadır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilanço Esasına Göre Defter Tutma
Bilanço esasında tutulacak defterler:
Madde 182 – Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur:
1. Yevmiye defteri;
2. Defterikebir;
3. Envanter defteri (Mevcudat ve muazene defteri);
4. (Ek : 30/12/1980 - 2365/27 md. Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)
Yevmiye defteri:
Madde 183 – Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden muamalelerin tarih sırasiyle ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir.
(Değişik : 4/12/1985 - 3239/16 md.) Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler.
(Üçüncü fıkra mülga : 4/12/1985 - 3239/16 md.)
Defterikebir:
Madde 184 – Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplıyan defterdir.
Envanter defteri ve bilanço günü:
Madde 185 – Envanter defterine işe başlama tarihinde ve metaakıben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe "bilanço günü" denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur.
Günlük kasa defteri:
Mükerrer Madde 185 – (Ek : 30/12/1980 - 2365/28 md. Mülga : 22/7/1998 - 4369/82 md.)
Envanter çıkarmak:
Madde 186 – Envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tesbit etmektir.
Şu kadar ki, ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmıyan malların değerleri tahminen tesbit olunur.
Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.

Bina ve arazinin envantere alınması:
Madde 187 – Ferdi teşebbüslerde, mükellefin sahip olduğu bina ve arazi hakkında aşağıda yazılı esaslar cari olur:
1. Fabrika, ambar, atelye, dükkan, mağaza ve arazi-işletmede ister kısmen, ister tamamen kullanılsınlar - değerlerinin tamamı üzerinden envantere alınır.
2. Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısım kullanılabilen binalarla evlerin ve apartmanların yarısından fazlası işletmede kullanıldığı takdirde envantere ithal edilir.
3. Envantere alınan gayrimenkullerin kullanış tarzlarında sonradan vakı olacak değişiklikler, hesap yılı içinde nazara alınmaz.
Bilançonun tanziminde envanter listeleri:
Madde 188 – Envanter esas itibariyle defter üzerine çıkarılır.
Şu kadar ki, işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük müesseseler envanterlerini listeler halinde tanzim edebilir.
Bu takdirde envanter listelerinin:
1. Sayfa üzerinden numaralanarak sıralanması;
2. Envanterin tanzim tarihine göre tarihlenmesi;
3. Envanteri çıkaran memur ile teşebbüs sahibi veya vekili tarafından imzalanması;
4. Aynen envanter defteri gibi saklanması;
şarttır.
Yukardaki esaslara göre envanter listeleri tanzim edenler envanter defterine listeler muhteviyatını icmalen kaydederler.
Envanterde amortisman kayıtları:
Madde 189 – Üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanları aşağıda yazılı şekillerden her hangi biri ile gösterilir:
1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde;
2. Özel bir amortisman defterinde;
3. Amortisman listelerinde.
Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartiyle birbirine bağlanır. İşletmeye yeniden giren iktisadi kıymetlerle bunların amortismanlarının evvelki yıllara ait kayıtlarda devam ettirilmesi caizdir.
Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündedir. Yukarıdaki esaslara göre kayıtlarda gösterilen iktisadi kıymetlere ait değerler envanter defterine toplu olarak geçirilebilir.
Büyük mağazalarda envanter:
Madde 190 – Büyük mağazalar ve eczaneler emtia mevcutlarının envanterlerini üç yılda bir çıkarabilirler. Bu takdirde envanter çıkarılmıyan yıllarda hesaben mevcut iktisadi kıymetleri envanter defterlerine kaydederler.
Büyük mağazalardan maksat, çeşitli mal üzerine geniş ölçüde ve perakende iş yapan ticarethanelerdir.
Maliye Bakanlığı büyük sınai işletmelerin, icabına göre, iki veya üç yılda bir envanter çıkarmalarına müsaade edebilir. Bu takdirde yukarıki hüküm uygulanır.

Envantere alınan kıymetleri değerleme:
Madde 191 – Envantere alınan iktisadi kıymetler bu kanunun "değerleme"ye ait üçüncü kitabında yazılı esaslara göre değerlenir.
Bilanço:
Madde 192 – Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş hulasasıdır.
Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu ihtiva eder.
Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar), pasif tablosunda borçlar gösterilir.
Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını (Öz sermayeyi) teşkil eder.
Öz sermaye pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının toplamları denkleşir. İhtiyatlar ve kar ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin cüzüleri sayılırlar.

Bu durumda ise örnekler ve muhasebe kayıtları şu şekilde oluşur.

153 Ticari Mallar Hesabının İşleyişi: Satın alınan ticari mallar maliyet bedeli ile bu hesaba borç kaydedilir, aynı zamanda mallar için yapılan alış giderleri de borç olarak kaydedilir. Satılması veya herhangi bir nedenle işletmeden çıkmasında ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir. Aynı zamanda iskonto ve iadelerde de hesap alacak olarak kaydedilir.

** Okul kantinine alınan gıda, kırtasiye malzemeleri için muhasebe kayıtı

----------------- /-----------------------------------------
153 Ticari Mallar Hesabı ...................... xx
......................Bankalar Hesabı...........................................xx
......................(Veya Varsa Kasa Hesabı)

Kantine alınan 10 kalem çikolata, kraker vb. malzemesinin nakten
alım bedellerinin kantin banka hesabından ödenme işlemi olup
yukarıdaki hesaplara kayıt işlemi
------------------------------------------------------------


ORTAKLARA pay verilmesi sonucunda yapılması gereken kayıt

--------------------------- / ----------------------------------
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI.................XXXX
1. Kişi.... xx
2 Kişi......xx
3. Kişi.....xx
4. Kişi.....xx
5. Kişi.....xx
6. Kişi.....xx
7. Kişi....xx
.................................................. ...............SERMAYE HESABI XXXXX

A kantin ortaklarının katılım payı (sermaye) Taahhütleri olup,
yukarıdaki hesaplara,

---------------------------------------------------------------------
GÖLGE bunu beğendi
yolcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-16-2012, 13:45   #4
Üye
 
Join Date: 15-02-12
Member No: 65595
Posts: 0
Threads: 1
Thanks:
Thanked:
Standart Cevap: Okul kantini muhasebe kaydı

Ayrıntılı ve bir çok bilgiyi içeren cevabınız için çok teşekkür ederim.Muhasebe kayıtlarını hallettim sayenizde çok sağolun.Biliyorum fazla oldum ama bir de gelir gider defteri için örnek verebilirmisiniz?Elimdeki alınan gıda, malzeme,pay senetlerini ve bankaya yatan parayı gelir gider defterine nasıl işleyeceğim ?Verdiğiniz değerli bilgiler için tekrar çok teşekkür ederim
TUNÇEZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-16-2012, 16:19   #5
Administrator
 
yolcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Yaş: 55
Join Date: 07-10-06
Member No: 3
Posts: 30.706
Threads: 25033
Thanks:
Thanked:
Standart Cevap: Okul kantini muhasebe kaydı

zor olan örnek kayıt vermek değil de işletme defteri örneğini sitede çizmek zor

yine de deneyeceğim.

Öncelikle ortaklık hisse senetleri pay adeti, bir payın kaç lira olacağı, hangi ortağın kaç adet hisse senedi aldığı veya alacağı, alınan hisse bedellerinin hangi tarihlerde, ayni mi nakti olarakmı ödeneceği şeklinde yönetimce detaylı karar alınır.GİDER............................................. ....... // .................................................. ..................GELİR
S.No..Tarih ....Açıklama..................TUTAR .....//......S.No...Tarih...Açıklama..........TUTAR

1 10.1.2012 Çikolata alımı Nolu Ft........1.500 //1 05.01.2012 A Sermaye taah..... 70.000
2 13.2.2012 meşrubat nolu ft...............12.000 // 2 15.5.2012 Günlük hasılat.......... 3.000
3 15.5.2012 Muht.Kırtasiye nolu ft....15.950 // 3 25.03.2012 Günl.hasılat ............4.000
------------------------------------------ --------------------------
SAYFA TOPLAMI................................29.450..... SAYFA TOPLAMI.........................77.000işletme defterinin Sol tarafı olan GİDER ve sağ tarafı olan GELİR sayfaları işledin. Birinci sayfaları doldu ve sayfa toplamının da yukarıdaki toplam tutarlarda olduğu gibi düşünün....


Bu durumda Para girişi 77.000- TL. Bu gelirler ile yapılan nakti harcamalar toplamı 29.450.000-Tl. dir.


Aradaki fark olan 47.550.-Tl. lik bir gelir fazlanız vardır.Bu şu anlama gelir, bütün gelirleri tahsil etmiş, giderleri nakten ödemişsiniz.

aradaki 47.550.-Tl. ise kasanız ve bankanızdaki para toplamına eşit olması gerekir.
Bu miktardan farklı ise az ise açığınız var çok ise gelrde fazlanız var araştırır ona göre kayıt yaparsınız.


Meşrubatı veresi aldınız.

kayıtlar aynı olacaktır.

ANCAK Banka ve kasa toplamının 12.000-Tl. fazla ile 59.550,00.-Tl. olacaktır.

vb. örnekleri çogaltmak mümkündür.


Yıl sonunda (T) şeklinde bilanço şekli açılır.SOL tarafı BORÇ
SAĞ Tarafı ALACAK:::


fİİLEN YIL SONU SAYIMI YAPILIR.....Bizde yaptık ve mevcut mal toplam değerinin 42.450.-Tl. olduğunu düşünürsek.

Örneğe Uygun Olarak

XX OKUL AİLE BİRLİĞİNİN 31.12.2012 TARİHLİ HESAP ÖZETİ

BORÇ.............................................. .................................................. .......................................ALACAK


Banka......................................... 46.550.....//Sermaye Hs................................................ ....70.000
Kasa.............................................. 1.000......//Kar/Zarar (KAR).........................................20.0 00
Ticari mallar.............................42.450

---------------------------------------- // --------------------------------------------------
GENEL TOPLAM ...................90.000,00.......... GENEL TOPLAM................................90.000,00
şEKLİNDE İŞLETME DEFTERİ KAPATILIR.
GÖLGE ve TUNÇEZ bunu beğendi
yolcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-16-2012, 16:23   #6
Üye
 
Join Date: 15-02-12
Member No: 65595
Posts: 0
Threads: 1
Thanks:
Thanked:
Standart Cevap: Okul kantini muhasebe kaydı

Çooookk çokkk çoooookkkk teşekkür ederim gerçekten çok makbule geçti Allah razı olsun iyi ki bu siteye rastladım çok sağolun gerçekten çok faydalı oldunuz.Bu kadar bilgiden sonra ön muhasebeci bile olabilirim tekrar teşekkür ederim
GÖLGE bunu beğendi
TUNÇEZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Saat: 18:48 .

Forum Bilgilendirme Sosyal Medya
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1

NaO Project
Developer : Nokta

Sitemiz bir " paylaşım " sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. Web sitemiz hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Illegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda Yöneticilere adresine mail atıldığı taktirde mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.

NaO Project
Türkiyenin En Eski Forumu
Forum Sitesi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248